ukSpkyu dk;Ze

 

tgkt dks pqusa

eq[; i`"B

 

,e-oh- uudkSjh

,e-oh- Lojkt}hi

,e-oh- g"kkZo/kZuk

,e-oh- vdcj

,e-oh- fudksckj   

             

 

       rwQkuh ekSle] tgkt esa [kjkch ds dkj.k vFkok vU; fdlh iz'kklfud dkj.kksa ls ;k=k dk;Ze esa ifjorZu gks ldrk gS A ;k=k dk;Ze esa vafre {k.k esa ifjorZu gks tkus ls ;k=h dks mRiUu gksus okyh fdlh vlqfo/kk vkSj gkfu ds fy, ukSogu funs'kky; ftEesnkj ugha gksxk A

,e-oh- vdcj

vkxeu

fnu

iku

izLFkku

fnu

le; ?kaVs

ty;ku la-

vH;qfDr

              okf"kZd ikflax losZ{k.k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,e-oh- uudkSjh

vkxeu

fnu

iku

izLFkku

fnu

le; ?kaVs

ty;ku la-

vH;qfDr

               
               

 

   

 

 

,e-oh- fudksckj

vkxeu

iku

izLFkku

ty;ku la-

vH;qfDr

 

 

 

 

 

 

 

 

,e-oh- Lojkt }hi   

vkxeu

fnu

iku

izLFkku

fnu

le; ?kaVs

ty;ku la-

vH;qfDr

22.08.2006 eaxyokj iksVZ Cys;j 25.08.2006 'kqokj 1100Hrs 363
27.08.2006 jfookj psUubZ 31.09.2006 c`gLifrokj 1600Hrs 364
03.09.2006 jfookj iksVZ Cys;j 06.09.2006 cqnokj 1100Hrs 365
08.09.2006 'kqokj psUubZ 11.09.2006 lkseokj 1600Hrs 366
14.09.2006 c`gLifrokj iksVZ Cys;j 16.09.2006 'kfuokj 1100Hrs 367
18.09.2006 lkseokj psUubZ 21.09.2006 c`gLifrokj 1600Hrs 368
24.09.2006 jfookj iksVZ Cys;j 27.09.2006 cqnokj 1100Hrs 369
29.09.2006 'kqokj psUubZ 03.10.2006 eaxyokj 1600Hrs 370
06.10.2006 'kqokj iksVZ Cys;j 09.10.2006 lkseokj 1100Hrs 371
11.10.2006 cqnokj psUubZ 14.10.2006 'kfuokj 1600Hrs 372
17.10.2006 eaxyokj iksVZ Cys;j 20.10.2006 'kqokj 1100Hrs 373
22.10.2006 jfookj psUubZ 25.10.2006 cqnokj 1600Hrs 374
28.10.2006 'kfuokj iksVZ Cys;j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,e-oh- g"kkZo/kZuk

vkxeu

fnu

iku

izLFkku

fnu

ty;ku la-

vH;qfDr

21.08.2006   iksVZ Cys;j 22.08.2006   654  
25.08.2006   dksydkrk 28.08.2006   654  
01.09.2006 'kqokj iksVZ Cys;j 02.09.2006 'kfuokj 655  
04.09.2006 lkseokj oStkd 05.09.2006 eaxyokj 655  
07.09.2006 c`gLifrokj iksVZ Cys;j 08.09.2006 'kqokj 656 }kjk ek;kcUnj
11.09.2006 lkseokj dksydkrk 13.09.2006 cqnokj 656 }kjk ek;kcUnj
17.09.2006 jfookj iksVZ Cys;j 18.09.2006 lkseokj 657  
21.09.2006 c`gLifrokj dksydkrk 23.09.2006 'kfuokj 657  
27.09.2006 cqnokj iksVZ Cys;j 28.09.2006 c`gLifrokj 658  
01.10.2006 jfookj dksydkrk