v.Meku rFkk fudksckj jkti=

vlk/kkj.k

izkf/kdkjh }kjk izdkf'kr

 

iksVZ Cys;j] fnukad 17 vDVwcj] 2005

 

v.Meku rFkk fudksckj iz'kklu

lfpoky;

 

vf/klwpuk

 

iksVZ Cys;j] fnukad 17 vDVwcj] 2005

 

la- 1&252@2005@Vh-,l-,e& v.Meku rFkk fudksckj iz'kklu }kjk muds vius foHkkxksa esa tu lwpuk vf/kdkjh] lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh rFkk vihy izkf/kdkjh dh fu;qfDr dh xbZ gS tks bl izdkj gS %&

 

foHkkxksa dh lwph

 

1- iath;d] lgdkjh lfefr;ksa dk dk;kZy;

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

Jh tfLVu ijsjk

mi iath;deq[;ky;

tu lwpuk vf/kdkjh

iwjs v.Meku rFkk fudksckj }hilewg

2-

Jh vkj-,u- pkS/kjh

mi iath;d] ek;kcUnj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

ek;kcUnj

3-

Jh osfyaVu gSjh

mi iath;d] dkj fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fudksckj ftyk

4-

Jh bZ'oj yky

lgk;d iath;d] jaxr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

jaxr rglhy

5-

Jh Vh-ds-,l- vt;u

lgk;d iath;d] ek;kcUnj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fMxyhiwj rglhy

6-

iath;d lgdkjh lfefr;k

vihy izkf/kdkjh

7-

funs'kd] tutkfr dY;k.k

vihy izkf/kdkjh

8-

funs'kd] vkfFkZd ,oa lkaf[;dh

vihy izkf/kdkjh

2- mik;qDr dk dk;kZy;

-la-

rglhy dk uke

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

tu lwpuk vf/kdkjh

1-

fMxyhiwj

rglhynkj] fMxyhiwj

lgk;d vk;qDr] ek;kcUnj

2-

ek;kcUnj

rglhynkj] ek;kcUnj

lgk;d vk;qDr] ek;kcUnj

3-

jaxr

rglhynkj] jaxr

lgk;d vk;qDr] ek;kcUnj

4-

Qjkjxat

rglhynkj] Qjkjxat

lgk;d vk;qDr] nf{k.k v.Meku

5-

iksVZ Cys;j rglhy

rglhynkj] iksVZ Cys;j

lgk;d vk;qDr] nf{k.k v.Meku

6-

fyfVy v.Meku rglhy

rglhynkj] fyfVy v.Meku

lgk;d vk;qDr] nf{k.k v.Meku

7-

ftyk dk;kZy;

lgk;d funs'kdiz'kklu

vfrfjDr ftyk eftLVsV

8-

mik;qDr

vihy izkf/kdkjh] jktLo rFkk vkink izca/ku foHkkx

 

3- ifjogu funs'kky;

-la

vf/kdkjh dk inuke

{ks=kf/kdkj

tu lwpuk vf/kdkjh

1-

lgk;d funs'kdiz'kklu

nf{k.k v.Meku

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

lgk;d vfHk;UrkeSdkfudy

jaxr

tu lwpuk vf/kdkjh

3-

lgk;d vk;qDr] mkj rFkk e/; v.Meku

ek;kcUnj

tu lwpuk vf/kdkjh

4-

dk;Zikyd vfHk;Urk] va-yks-fu-fo-

fMxyhiwj

tu lwpuk vf/kdkjh

5-

rglhynkj] fyfVy v.Meku

fyfVy v.Meku

tu lwpuk vf/kdkjh

6-

lgk;d vfHk;UrkeSdkfudy

dkj fudksckj

tu lwpuk vf/kdkjh

7-

lgk;d vk;qDruudkSjh

deksVkZ

tu lwpuk vf/kdkjh

8-

lgk;d vfHk;Urk] va-yks-fu-fo-] ou] dpky

dpky

tu lwpuk vf/kdkjh

9-

lgk;d vk;qDr] dSEicsy cs

dSEicsy cs

tu lwpuk vf/kdkjh

10-

lgk;d funs'kdifjogu

nf{k.k v.Meku

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

11-

pktZeSu

jaxr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

12-

pktZeSu

ek;kcUnj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

13-

pktZeSu

fMxyhiwj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

14-

pktZeSu

fyfVy v.Meku

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

15-

pktZeSu

dkj fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

16-

eq[; fujh{kd

deksVkZ

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

17-

pktZeSu

dSEicsy cs

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

4- vkfFkZd ,oa lkaf[;dh funs'kky;

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

Jh tsdc oxhZl

lkaf[;dh; vf/kdkjheq

tu lwpuk vf/kdkjh

iwjs v.Meku rFkk fudksckj }hilewg

2-

Jh Vh- vYoh

ofj"B vUos"kd

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

iwjs v.Meku rFkk fudksckj }hilewg

 

5- tutkfr dY;k.k funs'kky;

 

-la-

inuke

ukeksf"V

1-

vuqla/kku vf/kdkjh] tutkfr dY;k.k

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

lgk;d vk;qDrtutkfr dY;k.k@dk;Zikyd lfpo v-vk-t-fo-l-

tu lwpuk vf/kdkjh

3-

ifj;kstuk vf/kdkjh] vkbZ-Vh-Mh-ih] dkj fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

6- LokLF; lsok funs'kky;

 

-la-

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

mi funs'kd LokLF;

tu lwpuk vf/kdkjh

iwjs v.Meku rFkk fudksckj }hilewg la?k jkT; {ks=

2-

mi fpfdRlk v/kh{kd] th-ch-iUr vLirky

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

iksVZ Cys;j rFkk Qjkjxat rglhy

3-

fpfdRlk v/kh{kd] ch-ts-vkj- vLirky] dkj fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dkj fudksckj

4-

fpfdRlk vf/kdkjh] izHkkjh] lh-,p-lh- uudkSjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dSEicsy cs lfgr uudkSjh rglhy

5-

fpfdRlk vf/kdkjh] izHkkjh] lh-,p-lh- fMxyhiwj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fMxyhiwj rglhy

6-

fpfdRlk vf/kdkjh] izHkkjh] Mk- vkj-ih- vLirky] ek;kcUnj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

ek;kcUnj rglhy

7-

fpfdRlk vf/kdkjh] izHkkjh lh-,p-lh- jaxr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

jaxr rglhy

8-

LokLF; lsok funs'kd

vihy izkf/kdkjh

 

 

7- ukxfjd mM~M;u funs'kky;

 

-la-

inuke

ukeksf"V

1-

funs'kd] ukxfjd mM~M;u

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

Jh ,u- jfopUnzu] izHkkjh vf/kdkjh lapkyu

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

8- d`f"k foHkkx

 

-la-

vkf/kdkfjd inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

d`f"k funs'kd

tu lwpuk vf/kdkjh

iwjs v.Meku rFkk fudksckj }hilewg

2-

Hkwfe laj{k.k vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

xzsV fudksckj

3-

ouLifr j{k.k vf/kdkjh] dkj fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dkj fudksckj

4-

lgk;d d`f"k vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

deksVkZ

5-

lgk;d d`f"k vf/kdkjh@Qy izkS|ksfxdhfon~] rsjslk

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

rsjslk

6-

QkeZ v/kh{kd@d`f"k vf/kdkjh] dpky

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dpky

7-

elkyk fodkl vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fyfVy v.Meku rglhy

8-

ikS/k laj{k.k vf/kdkjh] jaxr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

jaxr rglhy

9-

d`f"k vf/kdkjh@,llhvks] ek;kcUnj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

ek;kcUnj rglhy

10-

dkQh fodkl vf/kdkjh] fMxyhiwj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fMxyhiwj rglhy

11-

d`f"k vf/kdkjh] nf{k.k v.Meku

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

nf{k.k v.Meku iksVZ Cys;j rFkk Qjkjxat rglhy

 

9- i'kqikyu foHkkx

 

-la-

vkf/kdkfjd inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

funs'kd] i'kqikyu

tu lwpuk vf/kdkjh

iwjs v.Meku rFkk fudksckj }hilewg ds fy,

2-

lgk;d i'kq 'kY; fpfdRld] i'kq fpfdRlk vLirky] dSEicsy cs

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

xzsV fudksckj

3-

lgk;d i'kq 'kY; fpfdRld] i'kq fpfdRlk fMLisaljh] dpky

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dpky

4-

lgk;d i'kq 'kY; fpfdRld] i'kq fpfdRlk fMLisaljh] rsjslk

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

rsjslk

5-

lgk;d i'kq 'kY; fpfdRld] i'kq fpfdRlk fMLisaljh] uudkSjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

uudkSjh@deksVkZ }hi

6-

ofj"B i'kq fpfdRlk vf/kdkjh] dkj fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dkj fudksckj

7-

lgk;d i'kq 'kY; fpfdRld] i'kq fpfdRlk vLirky] vkj-ds- iwj] fyfVy v.Meku

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fyfVy v.Meku

8-

lgk;d i'kq 'kY; fpfdRld] i'kq fpfdRlk vLirky] fMxyhiwj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fMxyhiwj rglhy

9-

ofj"B i'kq fpfdRlk vf/kdkjh] ek;kcUnj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

ek;kcUnj rglhy

10-

lgk;d i'kq 'kY; fpfdRld] i'kq fpfdRlk vLirky] jaxr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

jaxr rglhy

11-

ofj"B i'kq fpfdRlk vf/kdkjh] ih ,.M th i'kqikyu funs'kky;

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

nf{k.k v.Meku iksVZ Cys;j rFkk Qjkjxat rglhy

 

10- eRL; foHkkx

 

-la-

vkf/kdkfjd inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

eRL; funs'kd

tu lwpuk vf/kdkjh

iwjs v.Meku rFkk fudksckj }hilewg ds fy,

2-

lgk;d eRL; fodkl vf/kdkjh] dSEicsy cs

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

xzsV fudksckj

3-

lgk;d eRL; fodkl vf/kdkjh] uudkSjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

uudkSjh mi e.My

4-

lgk;d eRL; funs'kd] dkj fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dkj fudksckj

5-

lgk;d eRL; fodkl vf/kdkjh] fyfVy v.Meku

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fyfVy v.Meku rglhy

6-

lgk;d eRL; fodkl vf/kdkjh] fMxyhiwj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fMxyhiwj rglhy

7-

lgk;d eRL; fodkl vf/kdkjh] ek;kcUnj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

ek;kcUnj rglhy

8-

lgk;d eRL; fodkl vf/kdkjh] jaxr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

jaxr rglhy

9-

lgk;d eRL; funs'kd] iksVZ Cys;j

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

nf{k.k v.Meku iksVZ Cys;j rFkk Qjkjxat rglhy

 

11- lgdkfjrk foHkkx

 

-la-

vkf/kdkfjd inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

iath;d lgdkjh lfefr;k

tu lwpuk vf/kdkjh

iwjs v.Meku rFkk fudksckj }hilewg ds fy,

2-

fujh{kd] lgdkjh lfefr;k] dSEicsy cs

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

xzsV fudksckj

3-

fujh{kd] lgdkjh lfefr;k] uudkSjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

uudkSjh mi e.My

4-

mi iath;d lgdkjh lfefr;k] dkj fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dkj fudksckj

5-

fujh{kd] lgdkjh lfefr;k] fyfVy v.Meku

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fyfVy v.Meku rglhy

6-

fujh{kd] lgdkjh lfefr;k] fMxyhiwj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fMxyhiwj rglhy

7-

mi iath;d] lgdkjh lfefr;k] ek;kcUnj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

ek;kcUnj

8-

lgk;d iath;d] lgdkjh lfefr;k] jaxr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

jaxr rglhy

9-

mi iath;d] lgdkjh lfefr;k] iksVZ Cys;j

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

nf{k.k v.Meku iksVZ Cys;j rFkk Qjkjxat rglhy

 

12- xzkeh.k fodkl rFkk iapk;rh jkt funs'kky;

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

xzkeh.k fodkl@iapk;rh jkt@ 'kgjh fodkl rFkk LFkkuh; Lok;k 'kklu

funs'kdxzkeh.k fodkl ,oa LFkkuh; Lok;k 'kklu

tu lwpuk vf/kdkjh

jkT;@la?k jkT; Lrj

2-

;Fkksifj

[k.M fodkl vf/kdkjh] izkrjkiwj

[k.M fodkl vf/kdkjh] Qjkjxat

[k.M fodkl vf/kdkjh] jaxr

[k.M fodkl vf/kdkjh] ek;kcUnj

[k.M fodkl vf/kdkjh] fMxyhiwj

[k.M fodkl vf/kdkjh] fyfVy vaMeku

[k.M fodkl vf/kdkjh] dkj fudksckj

[k.M fodkl vf/kdkjh] uudkSjh

[k.M fodkl vf/kdkjh] dSEicsy cs

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

mi e.Myh; Lrj

3-

'kgjh fodkl rFkk LFkkuh; Lok;k 'kklu

lfpo] uxjikfydk ifj"kn

tu lwpuk vf/kdkjh

iksVZ Cys;j uxjikfydk ifj"kn ds fy, ftyk Lrj

4-

;Fkksifj

iz'kklfud vf/kdkjh] lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

iksVZ Cys;j uxjikfydk ifj"kn ds fy,

5-

ftyk ifj"kn iapk;rh jkt laLFkku

eq[; dk;Zikyd vf/kdkjh

tu lwpuk vf/kdkjh

 

6-

;Fkksifj

iz'kklfud@;kstuk vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

iapk;r lfefr Lrj

7-

iapk;r lfefr

dk;Zikyd vf/kdkjh] iapk;r lfefr]

izkrjkiwj

dk;Zikyd vf/kdkjh] Qjkjxat

dk;Zikyd vf/kdkjh] jaxr

dk;Zikyd vf/kdkjh] ek;kcUnj

dk;Zikyd vf/kdkjh] fMxyhiwj

dk;Zikyd vf/kdkjh] fyfVy v.Meku

dk;Zikyd vf/kdkjh] dSEicsy cs

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

iapk;r lfefr Lrj

8-

xzkeh.k fodkl izkf/kdj.k funs'kky;] v.Meku

ifj;kstuk funs'kd

tu lwpuk vf/kdkjh

ftyk Lrj

9-

;Fkksifj

lgk;d ifj;kstuk vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

10-

xzkeh.k fodkl izkf/kdj.k funs'kky;] fudksckj

ifj;kstuk funs'kd

tu lwpuk vf/kdkjh

ftyk Lrj

11-

;Fkksifj

lgk;d ifj;kstuk vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

 

13- [ksy] dyk ,oa lkaLd`fr

 

-la-

inuke

ukeksf"V

1-

funs'kd [ksy] dyk ,oa lkaLd`fr

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

lgk;d funs'kd [ksy] dyk ,oa lkaLd`fr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

14- f'k{kk funs'kky;

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

1-

Jh jkt dqekj

f'k{kk funs'kd

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

Jh ywdkl jkcVZ

mi f'k{kk vf/kdkjh] nf{k.k v.Meku

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh nf{k.k v.Meku tksu

3-

Jh ,e-ds- d`".kk ewfrZ

mi f'k{kk vf/kdkjh] foEcjyhxat

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh foEcjyhxat tksu

4-

Jh ,e-,l- f=ikBh

mi f'k{kk vf/kdkjh] jaxr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh jaxr tksu

5-

Mk- vkj-,u- izlkn

mi f'k{kk vf/kdkjh] fMxyhiwj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh fMxyhiwj tksu

6-

Jh ch-Mh- 'kekZ

lgk;d f'k{kk vf/kdkjh ek;kcUnj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh ek;kcUnj

7-

Jh foYlu vkeksl

f'k{kk vf/kdkjh] dkj fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh dkj fudksckj tksu

8-

Jh 'krhloj yky

mi izkpk;Z] th-,l-,l-,l] gV cs

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh fyfVy v.Meku

9-

Jh ,l-oh- ;qojkt

lgk;d f'k{kk vf/kdkjh uudkSjh] deksVkZ

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh uudkSjh tksu

10-

Jh ihVj

izkpk;Z] th-,l-,l-,l- dSEicsy cs] xzsV fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh dSEicsy cs tksu

 

15- ukxfjd vkiwfrZ rFkk miHkksDrk ekeyk funs'kky;

 

-la-

inuke

ukeksf"V

1-

funs'kd ukxfjd vkiwfrZ rFkk miHkksDrk ekeyk] iksVZ Cys;j

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

lgk;d funs'kd ukxfjd vkiwfrZ rFkk miHkksDrk ekeyk] jaxr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

3-

lgk;d funs'kd ukxfjd vkiwfrZ rFkk miHkksDrk ekeyk] ek;kcUnj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

4-

lgk;d funs'kd ukxfjd vkiwfrZ rFkk miHkksDrk ekeyk] fMxyhiwj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

5-

lgk;d funs'kd ukxfjd vkiwfrZ rFkk miHkksDrk ekeyk] dkj fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

6-

e.My vf/kdkjh] ukxfjd vkiwfrZ rglhynkj] fyfVy v.Meku

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

7-

e.My vf/kdkjh] ukxfjd vkiwfrZ lgk;d vk;qDr] uudkSjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

8-

e.My vf/kdkjh] ukxfjd vkiwfrZ lgk;d vk;qDr] dSEicsy cs

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

16- Je vk;qDr dk dk;kZy; rFkk jkstxkj ,oa izf'k{k.k funs'kky;

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

1-

Jh vorkj flag

Je vk;qDr rFkk funs'kd] jkstxkj ,oa izf'k{k.k] iksVZ Cys;j

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

Jh e/kq

lgk;d Je vk;qDr eq[;ky;

jkstxkj dk;kZy; ds fy, lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

3-

Jherh ih-ds- fot;y{eh

jkstxkj vf/kdkjh] iksVZ Cys;j

jkstxkj dk;kZy; ds fy, lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

4-

Jh vthr vkuUn

izkpk;Z] vkS|ksfxd izf'k{k.k laLFkku

vkS|ksfxd izf'k{k.k laLFkku ds fy, lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

5-

Jh lgknsou

lgk;d Je vk;qDr] jaxr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh] Je vk;qDr rFkk jkstxkj ,oa izf'k{k.k foHkkx] mkj rFkk e/; v.Meku ds izfrfuf/k

6-

Jh usylu nkl

lgk;d Je vk;qDr] gV cs

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh] Je vk;qDr rFkk jkstxkj ,oa izf'k{k.k foHkkx] mkj rFkk e/; v.Meku rFkk fudksckj ftyk dSEicsy cs dks NksM+dj ds izfrfuf/k

7-

Jherh chuw] lgk;d jkstxkj vf/kdkjh

jkstxkj vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh] Je vk;qDr rFkk jkstxkj ,oa izf'k{k.k foHkkx] dSEicsy cs ds izfrfuf/k

8-

lfpo Je@fo'ks"k lfpo Je

 

vihy izkf/kdkjh

 

17- fo|qr foHkkx

 

d e.Myh; Lrj ds dk;Z

 

ekad

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

dk;Zikyd vfHk;Urk] ihth fMfotu] pkFke

tu lwpuk vf/kdkjh

iksVZ Cys;j rFkk nf{k.k v.Meku esa fo|qr mRiknu

2-

dk;Zikyd vfHk;Urk] eq[;ky; e.My] iksVZ Cys;j

tu lwpuk vf/kdkjh

fpfM;kVkiw xkjkpjek rFkk jVySaM lfgr iksVZ Cys;j eq[;ky; {ks=

3-

dk;Zikyd vfHk;Urk] nf{k.k v.Meku e.My] iksVZ Cys;j

tu lwpuk vf/kdkjh

uhy] gSoykd rFkk LVsV vkbySaM lfgr nf{k.k v.Meku

4-

dk;Zikyd vfHk;Urk] xzkeh.k e.My] jaxr cs

tu lwpuk vf/kdkjh

e/; v.Meku] ykax vkbySaM lfgr ckjkVkax ls ek;kcUnj

5-

dk;Zikyd vfHk;Urk] mkj v.Meku e.My] fMxyhiwj

tu lwpuk vf/kdkjh

mkj v.Meku] Lehr vkbySaM lfgr vkfLVu hd {ks=

6-

dk;Zikyd vfHk;Urk] ihih,l rFkk MCY;w fMfotu] iksVZ Cys;j

tu lwpuk vf/kdkjh

nf{k.kh oxZ ds }hilewg] fyfVy v.Meku ls xzsV fudksckj rd

7-

dk;Zikyd vfHk;Urk] ,uvkj,lbZ@vkbZvkjbZih fMfotu] izkrjkiwj

tu lwpuk vf/kdkjh

v.Meku rFkk fudksckj }hilewg esa u, rFkk uohdj.kh; mtkZ ds lzksr

8-

lgk;d vfHk;Urk j[kj[kko lhih,p@ihchih,p

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

iksVZ Cys;j rFkk nf{k.k v.Meku esa mtkZ mRiknu

9-

lacaf/kr mi e.My ds lgk;d vfHk;Urk

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fpfM;kVkiw xkjkpjek rFkk jVySaM lfgr iksVZ Cys;j eq[;ky; {ks=

10-

lacaf/kr mi e.My ds lgk;d vfHk;Urk

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

uhy] gSoykd rFkk LVsV vkbySaM lfgr nf{k.k v.Meku

11-

lacaf/kr mi e.My ds lgk;d vfHk;Urk

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

e/; v.Meku] ykax vkbySaM lfgr ckjkVkax ls ek;kcUnj

12-

lacaf/kr mi e.My ds lgk;d vfHk;Urk

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

mkj v.Meku] Lehr vkbySaM lfgr vkfLVu hd {ks=

13-

lacaf/kr mi e.My@}hi ds lgk;d vfHk;Urk

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

nf{k.kh oxZ ds }hilewg] fyfVy v.Meku ls xzsV fudksckj rd

14-

lacaf/kr mi e.My ds lgk;d vfHk;Urk

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

v.Meku rFkk fudksckj }hilewg esa u, rFkk uohdj.kh; mtkZ ds lzksr

 

[k e.My Lrj ds dk;Z

 

ekad

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

v/kh{kd vfHk;Urk] fo|qr foHkkx

tu lwpuk vf/kdkjh

deZpkfj;ksa ds dk;ks ls lacaf/kr ekeys] inksa dh HkrhZ] deZpkfj;ksa ds fof/k laca/kh dk;Zokgh rFkk vU; LFkkiuk laca/kh dk;Z

2-

v/kh{kd vfHk;Urk] fo|qr foHkkx

tu lwpuk vf/kdkjh

lkexzh rFkk HkaMkj dh [kjhn

3-

v/kh{kd vfHk;Urk] fo|qr foHkkx

tu lwpuk vf/kdkjh

;kstuk Ldhe] vf/kfu;e@fu;e] uhfr laca/kh ekeys

4-

v/kh{kd vfHk;Urk] fo|qr foHkkx

tu lwpuk vf/kdkjh

njlwph] ctV] ys[kk ijh{kk ,oa ys[kk

5-

v/kh{kd vfHk;Urk] fo|qr foHkkx

tu lwpuk vf/kdkjh

lkaf[;dh; lwpuk] yksd f'kdk;r

6-

lgk;d funs'kdiz'kklu] e.My dk;kZy;

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

deZpkfj;ksa ds dk;ks ls lacaf/kr ekeys] inksa dh HkrhZ] deZpkfj;ksa ds fof/k laca/kh dk;Zokgh rFkk vU; LFkkiuk laca/kh dk;Z

7-

lgk;d vfHk;Urk] izki.k] e.My dk;kZy;

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

lkexzh rFkk HkaMkj dh [kjhn

8-

lgk;d vfHk;Urk ;kstuk@ lgk;d vfHk;Urkdk;Z] e.My dk;kZy;

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

;kstuk Ldhe] vf/kfu;e@fu;e] uhfr laca/kh ekeys

9-

ys[kk vf/kdkjh] e.My dk;kZy;

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

njlwph] ctV] ys[kk ijh{kk ,oa ys[kk

10-

lkaf[;dh; vfHk;Urk] e.My dk;kZy;

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

lkaf[;dh; lwpuk] yksd f'kdk;r

 

18- vuhMdks

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

1-

Jh vthr JhokLro

egk izca/kd

vihy izkf/kdkjh

2-

Jh oh- eqjyh/kju

izca/kd ih ,.M ,

tu lwpuk vf/kdkjh

 

19- v/kh{kd] ftyk tsy dk dk;kZy;] iksVZ Cys;j

 

-la-

inuke

ukeksf"V

1-

v/kh{kd

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

tsyj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

20- iz/kku eq[; ou laj{kd dk dk;kZy;] ou lnu

 

ekad

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

eq[; ou laj{kd iz'kklu ,oa lrdZrk

tu lwpuk vf/kdkjh

 

2-

ou laj{kd nf{k.k e.My

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

gSMks] iksVZ Cys;j

3-

ou laj{kd mkj e.My

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

pkFke] iksVZ Cys;j

4-

ou laj{kd eq[;ky; e.My

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

gSMks] iksVZ Cys;j

5-

ou laj{kd fodkl ,oa mi;ksx

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

pkFke] iksVZ Cys;j

6-

ou laj{kd oU; izk.kh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

gSMks] iksVZ Cys;j

7-

e.My ou vf/kdkjh fMxyhiwj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fMxyhiwj

8-

e.My ou vf/kdkjh ek;kcUnj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

ek;kcUnj

9-

e.My ou vf/kdkjh e/; v.Meku

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

jaxr

10-

e.My ou vf/kdkjh ckjkVkax

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

uhykEcwj

11-

e.My ou vf/kdkjh fyfVy v.Meku

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

gV cs

12-

e.My ou vf/kdkjh nf{k.k v.Meku

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

foEcjyhxat

13-

e.My ou vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dSEicsy cs

14-

mi ou laj{kd

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

pkFke

15-

mi ou laj{kd dk;Z ;kstuk

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

pkFke

16-

mi ou laj{kd ouo`{kfoKku

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

gSMks

17-

lgk;d ou laj{kd oU; izk.kh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

ek;kcUnj

18-

lgk;d ou laj{kd lkekftd okf.kdh d{k

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

gSMks

19-

lgk;d ou laj{kd fMiks fMfotu

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dksydrk

 

21- v.Meku yksd fuekZ.k foHkkx

 

ekad

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

v/kh{kd vfHk;Urk;kstuk] eq[; vfHk;Urk dk dk;kZy;

tu lwpuk vf/kdkjh

v.Meku rFkk fudksckj }hilewg

2-

dk;Zikyd vfHk;Urk] fuekZ.k e.My] fMxyhiwj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fMxyhiwj

3-

dk;Zikyd vfHk;Urk] mkj v.Meku fuekZ.k e.My] ek;kcUnj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

ek;kcUnj

4-

dk;Zikyd vfHk;Urk] fuekZ.k e.My&A] jaxr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

jaxr

5-

dk;Zikyd vfHk;Urk] fuekZ.k e.My] dSEicsy cs

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dSEicsy cs

6-

dk;Zikyd vfHk;Urk] fuekZ.k e.My] dkj fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dkj fudksckj

7-

dk;Zikyd vfHk;Urk] fuekZ.k e.My] deksVkZ

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

deksVkZ

8-

dk;Zikyd vfHk;Urk] ,evkbZMh] gV cs

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

gV cs

9-

lgk;d vfHk;Urk mi e.My] rjklk

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

rjklk

10-

lgk;d vfHk;Urk mi e.My] dpky

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dpky

11-

lgk;d vfHk;Urk mi e.My] gSoykd

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

gSoykd

12-

lgk;d vfHk;Urk mi e.My] ckjkVkax

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

ckjkVkax

 

22- lekt dY;k.k funs'kky;

 

ekad

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

dk;Ze vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

2-

vky pkbYM MsoyiesaV izktDV vkfQlj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

muds vius {ks=kf/kdkj

3-

Jh vkj-ds- ek>h]

v/kh{kd cky lq/kkj x`g

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

 

23- eq[; osru ,oa ys[kk vf/kdkjh dk dk;kZy;

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

Jh ,u-ih- fiYyS

funs'kd] ys[kk ,oa ctV

tu lwpuk vf/kdkjh

eq[;ky;@fMfotu Lrj ds fy,

2-

Jh ds-,e- johUnzu

ofj"B ys[kk vf/kdkjh&IV

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

;Fkksifj

3-

Jh ds- gfjnkl

osru ,oa ys[kk vf/kdkjh] jaxr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

mkj rFkk e/; v.Mekumi e.My Lrj ds fy,

4-

Jh ,e- dkfle

osru ,oa ys[kk vf/kdkjh] dkj fudksckj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

fudksckj ftyk mi e.My Lrj ds fy,

 

24- iqfyl egk fujh{kd dk dk;kZy;

 

ekad

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

iqfyl mi egk fujh{kd bUVfytsal

tu lwpuk vf/kdkjh

v.Meku rFkk fudksckj iqfyl

2-

,lMhihvks

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

mkj v.Meku

3-

,lMhihvks

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

e/; v.Meku

4-

,lMhihvks

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

nf{k.k v.Meku

5-

,lMhihvks

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dkj fudksckj

6-

,lMhihvks

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

dSEicsy cs

7-

vfrfjDr iqfyl egk fujh{kd@mi iqfyl v/kh{kd eq[;ky;

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

eq[;ky; ds fy,

 

25- Mk- ch-vkj- vEcsMdj jktdh; cgqf'kYi laLFkku

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

1-

Jh mRiy 'kekZ

izkpk;Z

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

Jherh lwjt eksyh

izca/ku izfrfuf/k

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

26- izkpk;Z dk dk;kZy;] tokgjyky usg: jktdh; egkfo|ky;

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

1-

Mk- ,e-,e- egktu

izkpk;Z

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

Mk- vkj-,u- jFk

jhMj rFkk foHkkxk/;{k

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

3-

Mk- ts-,l- eugkl

fgUnh ds jhMj

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

27- v.Meku rFkk fudksckj iz'kklu] lfpoky;

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

1-

Jh Vh- os.kqxksiky

lgk;d lfpo ikji=

tu lwpuk vf/kdkjh

 

28- lwpuk] izpkj ,oa i;ZVu funs'kky;

 

-la-

inuke

ukeksf"V

1-

mi funs'kd i;ZVu

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

mi LFkkfud vk;qDr] psUubZ

tu lwpuk vf/kdkjh

3-

mi LFkkfud vk;qDr] ubZ fnYyh

tu lwpuk vf/kdkjh

4-

mi LFkkfud vk;qDr] dksydrk

tu lwpuk vf/kdkjh

5-

lwpuk vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

6-

izpkj vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

7-

tu lEidZ vf/kdkjh

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

29- iku izca/k cksMZ

 

-la-

inuke

ukeksf"V

1-

eq[; iku iz'kkld] iku izca/k cksMZ

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

izca/kd ih,lvks@tgkth eky izpkyu

izpkyu ekeyk] tgkth eky rFkk ty;ku laca/kh ekeyk vkSj vU; iz'kklfud ekeyksa ds fy, lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

3-

lgk;d vfHk;Urk ih ,.M ,l

;kstuk] izki.k] dk;Z] Hk.Mkj rFkk vU; vfHk;kaf=dh laca/kh ekeyksa ds fy, lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

4-

v.Meku rFkk fudksckj iz'kklu

vihy izkf/kdkjh

 

30- ukSogu lsok funs'kky;

 

-la-

inuke

ukeksf"V

1-

vfrfjDr funs'kd ukSogu lsok

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

lgk;d funs'kd iz'kklu

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

3-

mi funs'kd ukSogu lsok

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

4-

lgk;d funs'kd psUubZ

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

31- egkRek xk/kh jktdh; egkfo|ky;] ek;kcUnj

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

1-

Jh vkj- iyuhLokeh

izk/;kid rFkk dkelZ ds foHkkxk/;{k

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

Jh ,u- ckykd`".ku

izk/;kid rFkk iksfyfVdy lkbUl ds foHkkxk/;{k

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

32- v.Meku rFkk fudksckj iz'kklu] lfpoky;

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

Jh ds-ds- nfg;k

la;qDr lfpo lrdZrk] v.Meku rFkk fudksckj iz'kklu

tu lwpuk vf/kdkjh

lrdZrk 'kk[kk] lfpoky;

2-

Jh ds-,l- ikcyk

iqfyl mi v/kh{kd Hkz"Vkpkj fujks/kd Hkz"Vkpkj fujks/kd bdkbZ

tu lwpuk vf/kdkjh

Hkz"Vkpkj fujks/kd bdkbZ

 

33- m|ksx funs'kky;

 

ekad

inuke

ukeksf"V

{ks=kf/kdkj

1-

m|ksx vf/kdkjh

tu lwpuk vf/kdkjh

LFkkiuk] iz'kklfud laca/kh ekeys rFkk lsok laca/kh fo"k;

2-

ys[kk vf/kdkjh m|ksx

tu lwpuk vf/kdkjh

ys[kk rFkk dks"k laca/kh ekeys

3-

lgk;d funs'kd rduhdh&A

tu lwpuk vf/kdkjh

benkn] _.k] [kjhn laca/kh ekeys rFkk fudksckj ftyk rFkk fyfVy v.Meku ls lacaf/kr lHkh ekeyk

4-

lgk;d funs'kd rduhdh&AA

tu lwpuk vf/kdkjh

izf'k{k.k] foi.ku lgk;rk laca/kh ekeyk rFkk e/; rFkk mkj v.Meku ls lacaf/kr lHkh ekeyk

5-

dk;Zikyd vf/kdkjh] v.Meku fudksckj }hilewg [kknh ,oa xzke m|ksx cksMZ

tu lwpuk vf/kdkjh

v.Meku fudksckj }hilewg [kknh ,oa xzke m|ksx cksMZ ls lacaf/kr lHkh ekeyk

 

dsUnzh; ljdkj ds vUrxZr vkus okys foHkkx

 

1- vij vk;qDr] vk;dj dk dk;kZy;

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

1-

Mk- olUnjk mie.;q

vij vk;qDr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

2- funs'kd] Mkd lsok

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

1-

 

funs'kd] Mkd lsok

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

Jh Mh- gsecze

lgk;d v/kh{kd] Mkd lsok

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

3- ,ebZihtsM fo'ks"k vkfFkZd tksu rFkk rfey ukMw esa ,pbZvks;w,l

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

1-

Jh Vh- gsUMh safDyu

mi fodkl vk;qDr

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

Jh lh-oh- d`".kk dqekj

lgk;d fodkl vk;qDr

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

4- izlkj Hkkjrh vky bafM;k jsfM;ks

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

1-

Jh ,p-ds- ikuh

egk funs'kd

tu lwpuk vf/kdkjh

 

5- Hkkjrh; izk.khfoKku losZ{k.k

 

-la-

uke

inuke

ukeksf"V

1-

Mk- vkj- t;Hkk"kdj.k

oSKkfud&ch

tu lwpuk vf/kdkjh

2-

Mk- Mh-oh- jko

lgk;d izk.khoSKkfud

lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh

 

       ;g vf/klwpuk l{ke izkf/kdkjh ds vuqeksnu ls bl funs'k ds lkFk tkjh fd;k x;k fd ,d lIrkg ds Hkhrj tu lwpuk vf/kdkjh] lgk;d tu lwpuk vf/kdkjh vkSj vihyh; izkf/kdkjh dh fu;qfDr dh tk, vkSj bls lacaf/kr foHkkx ds lwpuk iV~V ij n'kkZ fn;k tk, A

vf/klwpuk dh izfr izca/kd] ljdkjh izsl ds dk;kZy; ls dk;kZy; le; esa vnk;xh dj izkIr dj ldrs gS

 

                                                                  vkns'k ls

 

                                                                oh-ds- feJk

                                                              lwpuk vf/kdkjh A