lkekU; lwpuk,

 

fLFkfr

fLFkfr

caxky dh [kkM+h

ns'kkUrj

920 ls  940 iwohZ

v{kka'k

60 ls  140 mkj

 

 

špkbZ  šph LFkku

v.Meku }hi

lSMy ihdmkj v.Meku

732 ehVj

fudksckj }hi

ekmUV rqfy;jxzsV fudksckj }hi

642 ehVj

 

 

 

{ks=

dqy {ks=

oxZ fd-eh-

8249

v.Meku ftyk

"

6408

fudksckj ftyk

"

1841

'kgjh {ks=

"

 16.64

xzkeh.k {ks=

"

8232.36

 

yEckbZ vkSj pkS<+kbZ

v.Meku }hi dh yEckbZ vkSj pkS<+kbZ

dqy yEckbZ

467 fd-eh-

vf/kdre pkS<+kbZ

52 fd-eh-

vkSlru pkS<+kbZ

24 fd-eh-

fudksckj }hi dh yEckbZ vkSj pkS<+kbZ

dqy yEckbZ

259 fd-eh-

vf/kdre pkS<+kbZ

58 fd-eh-

v.Meku oxZ dh cM+h }hi

e/; v.Meku }hi

1536 oxZ fd-eh-

fudksckj oxZ dh cM+h }hi

xzsV fudksckj }hi

1045 oxZ fd-eh-

v.Meku oxZ dh NksVh }hi

jkWl }hi

0.8 oxZ fd-eh-

fudksckj oxZ dh NksVh }hi

fiyksfeyks }hi

1.3 oxZ fd-eh-

 

 

 

nwjh

leqnzh ekxZ dh nwjh fd-eh

iksVZ Cys;j ls psUubZ ds chp

1190

iksVZ Cys;j ls dydkk ds chp

1255

iksVZ Cys;j ls folk[kkiV~Vue ds chp

1200

ok;q ekxZ dh nwjh fd-eh

 dydkk ls iksVZ Cys;j ds chp

1303

 psUubZ ls iksVZ Cys;j ds chp

1330

 

 

 

iz'kklfud ,dd 

iz'kklfud ,dd 

la[;k
ftyk

2

mi e.My

4

rglhy

7

'kgj

1

lkeqnkf;d fodkl [k.M

5

yksd lHkk lhV

1

uxjikfydk ifj"kn

1

uxjikfydk okMZ

18

iapk;r

67

iqfyl Fkkuk

15

iapk;r lfefr

07

ftyk ifj"kn

01

}hi@xko

la[;k

jktLo xko

204

tux.kuk okys xko

547

vkckn xko

504

xSj vkckn xko

43

vkckn }hi

36

 

 

ekSle

iksVZ Cys;j esa lkekU; o"kkZ

3180 fe-eh-

o"kZ 1999 esa iksVZ Cys;j esa gq, okLrfod o"kkZ

2975.0 fe-eh-

o"kZ 1999 esa iksVZ Cys;j ds o"kkZ ds fnu

209

o"kZ 1999 esa iksVZ Cys;j ds U;wure rkieku

22.80 lsfYl;l

o"kZ 1999 esa iksVZ Cys;j ds vf/kdre rkieku

29.80 lsfYl;l

o"kZ 1999 esa iksVZ Cys;j ds U;wure vk/kzrk

81%

 

 

tula[;k

 

 

dqy tula[;k

1971

1981

1991

2001

115133

188741

280661

356265

iq:"k

70027

107261

154369

192985

efgyk

45106

81480

126292

163280

xzkeh.k tula[;k

88915

139107

205706

 

  iq:"k

53195

78401

111986

 

  efgyk

35720

60706

93720

 

'kgjh tula[;k

26218

49634

74955

 

  iq:"k

16832

28860

42383

 

  efgyk

9386

20774

32572

 

 

 

 

/keZokj tula[;k

/keZ

1971

1981

1991

fgUnq

70134

121793

189521

ffLV;u

30342

48274

67211

eqfLye

11655

16188

21354

fl[k

865

991

1350

cq)

103

127

322

tSu

14

11

17

vU;

2020

1357

886

lk{kjrk nj 

1 ekpZ] 2001 ds Hkkjr ds tula[;k ds vk/kkj ij

 

iq:"k

efgyk

dqy

vaMeku rFkk fudksckj }hilewg

75.85%

65.38%

65.38%