v.Meku rFkk fudksckj }hilewg ds iz'kkld

 eq[; vk;qDr

Øekad

uke

dk;Zdky

1

Mk- tsEl isfVlu okdj

1858&1859

2

dsiVsu gkWVu

1859&1862

3

vkj-,y- Vsyj

1862&1864

4

yS-dksy- QksMZ

1864&1868

5

dksy- ,p esu

1868&1871

6

estj Mh ,e LVhoVZ

1871&1872

7

tsujy lj MksukYM ekfVZu LVhoVZ thlhch thth,lvkbZ lhvkbZbZ

1872&1875

8

estj tsujy lh-,- ckjosfYy;k

1875&1879

9

dksy- Vh- dsMy ohlh vkbZ,

1879&1892

10

dksy- ,e-,u- gkslZQksMZ vkbZ,

1892&1894

11

dksy- lj fjpMZ lh VsEiy vkbZ,

1894&1903

12

Jh ,Q-bZ- Vqlu

1903&1904

13

Jh MCY;w-vkj-,p- esdZ lh,lvkbZ

1904&1906

14

ys-dksy- ,p-,- czkmfuax vkbZ,

1906&1913

15

ys-dksy- ,e-MCY;w- MXyl vkbZ,

1913&1920

16

dksy- ,p-lh- chMu vkbZ,

1920&1923

17

ys-dksy-,e-,y- Qsjkj dslh,lvkbZ lh,lvkbZ lhvkbZbZ vkbZ,

1923&1931

18

Jh ts-MCY;w- fLeFk vkbZlh,l

1931&1935

19

lj MCY;w-,- dklxzso lhvkbZbZ vkbZlh,l

1935&1938

20

lj lhbZ okVjQky lhvkbZbZ tsih vkbZlh,l

¼tkikfu;ksa }kjk cUnh cuk;k x;k½

1938&1942

 

23 ekpZ 1942 ls 6 vDVwcj 1945 rd dk tkikuh vkf/kiR;

21

Jh ,u-ds- isVjlu vkschbZ vkbZlh,l

1945&1947

22

Jh vkbZ- eftn vkbZlh,l

1947&1949

23

Jh ,-ds- ?kks"k vkbZlh,l

1949&1953

24

Jh ,l-,u- eS=k vkbZlh,l

1953&1956

25

Jh lh- jkekpUnzu vkbZ,,l

1956&1956

26

Jh Vh-th-,u- v¸;j vkbZlh,l

1956&1958

27

Jh ,e-oh- jktokMs vkbZ,,l

1958&1961

28

Jh ch-,u- egs'ojh vkbZ-,-,l-

1961&1965

29

Jh ch-,y- pkd vkbZ-,-,l-

1965&1966

30

Jh egkchj flag vkbZ-,-,l-

1966&1968

31

Jh ,p-,l- cqVkfy;k vkbZ-,-,l-

1968&1972

32

Jh gj eUnj flag vkbZ-,-,l-

1972&1975

33

Jh ,l-,e- d`".kk=h vkbZ-,-,l-

1975&1979

34

Jh ,l-,y- 'kekZ vkbZ-,-,l-

1979&1982

 

               mijkT;iky

Øekad

uke

ls

rd

 

1

Jh ,e-,y- dEikuh] vkbZ-,-,l-

12-11-1982

03-12-1985

 

2

ys-tsu- Vh-,l- vkscjk;] ihoh,l,e] ohvkjlh] ,Mhlh¼lsok fuo`Rr½

04-12-1985

24-02-1990

 

3

ys-tsu- vkj-,l- n;ky] ihoh,l,e] ,eohlh] ,Mhlh¼lsok fuo`Rr½

25-02-1990

18-03-1993

 

4

Jh oDde iq#"kksreu

19-03-1993

18-03-1996

 

5

Mk¼Jherh½ jktsUnz dqekjh cktik;h

19-03-1996

22-12-1996

 

6

Jh vkbZ-ih- xqIr] vkbZ-,-,l-¼lsok fuo`Rr½

23-12-1996

25-05-2001

 

7

Jh ,u-,u- >k] vkbZ-,Q-,l-¼lsok fuo`Rr½

26-05-2001

04-01-2004

 
8- izks- jkepUnz x.ks'k dkils 05-01-2004 28-11-2005 ¼vodk'k ij½
9- ys-t-¼lsok fuo`r½ enu eksgu y[ksM+k] ,oh,l,e] ihoh,l,e] oh,l,e 29-11-2005 23-12-2005  
10- izks- jkepUnz x.ks'k dkils 24-12-2005 11-02-2006 ¼vodk'k ij½
11- ys-t-¼lsok fuo`r½ enu eksgu y[ksM+k] ,oh,l,e] ihoh,l,e] oh,l,e 12-02-2006 vc rd